ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ )

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος, « Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,ακρωνύμιο: SOCIO-BEE).
Οι αιτήσεις με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 18/7/2022 έως και την Τετάρτη 27/7/2022 και θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου ( Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124, Μαρούσι).

ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο