Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.202.946,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186794.   Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : € 59.930,00 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : € 74.313,20​ Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 157185) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση). Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε λόγω παλαιότητας, είτε […]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου ”ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ”

Ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου ”ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ”, ο οποίος βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 42 στο Μαρούσι και στο Ο.Τ. 495. Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Αποκατάσταση-Αξιοποίηση του Διατηρητέου Κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στο Δ. Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση-Αξιοποίηση του Διατηρητέου Κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στο Δ. Αμαρουσίου», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 927.790,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186527. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 15-02-2022 […]

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.465.089,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186280. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 08-02-2022 […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)   για κάθε μία ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ KΆTΩ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανήματων – εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για κάθε μία  ΥΠΟΟΜΑΔΑ  των προς προμήθεια ειδών των ΟΜΑΔΩΝ Α […]

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  εκτιμώμενου προϋπολογισμού 179.998,78€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186058. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 25-01-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-01-2022 ημέρα Παρασκευή […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο