Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου του Γ’ υπογείου χώρου στάθμευσης είκοσι έξι (26) θέσεων επί της οδού Χατζηαντωνίου 9-11 στο Μαρούσι. Κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. Η Δημοπρασία είναι δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική. Η Διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΧΘΤΩΨ9-0ΣΦ Η περίληψη της Διακήρυξης ΑΔΑ: 65ΧΛΩΨ9-ΖΣΖ Επισυνάπτεται η Διακήρυξη […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 6/2023 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Η εκτιμώμενη αξία […]

Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 44/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας. Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω […]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου   Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  στο σύνολο της κάθε ομάδας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 38/2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ανοικτός  άνω των ορίων δημόσιος  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 33/2023 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Ποιότητας […]

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.570.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 203745. Tο έργο χρηματοδοτείται για το συνολικό ποσό των 1.570.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 184/2022 και 178/2023 […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου   Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της σύμβασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 29/2023 μελέτη του Τμήματος Πολιτικής […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου   Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της σύμβασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ […]

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».   Προκήρυξη διεθνή, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμό 11/2023  μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου   Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο