Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολό της, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 16/2024 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Διακήρυξη Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου στην Πολεοδομική Ενότητα Αναβρύτων. Η Δημοπρασία είναι επαναληπτική, μειοδοτική, φανερή και προφορική. Η Διακήρυξη ΑΔΑ: 90Ε6ΩΨ9-4Χ5 Η Επαναληπτική Περίληψη της Διακήρυξης ΑΔΑ: ΨΥΞ4ΩΨ9-9Ξ7 Επισυνάπτεται η Διακήρυξη εδώ Επισυνάπτεται η Επαναληπτική Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Επισκευή, συντήρηση, πιστοποίηση & προμήθεια εξοπλισμού ανελκυστήρων Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση, πιστοποίηση & προμήθεια εξοπλισμού ανελκυστήρων Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 05/2024 μελέτη της […]

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και με τους όρους διακήρυξης όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 212/2024 (ΑΔΑ: 6A6XΩΨ9-ΠΓΜ)  Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής,   […]

Συνδρομές για την ανανέωση του Antivirus, του Συστήματος Διαχείρισης Η/Υ και του Τείχους Προστασίας

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για κάθε μία από τις ομάδες υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 4/2024 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας […]

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 12/2024 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Αναβρύτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου. Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική. Η Διακήρυξη ΑΔΑ: 9ΟΕ6ΩΨ9-4Χ5 Η περίληψη της Διακήρυξης ΑΔΑ: 9ΚΣΙΩΨ9-ΙΥΔ   Επισυνάπτεται η Διακήρυξη εδώ Επισυνάπτεται η περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών

Περιληπτική  διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών». Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας & προμήθεια εξοπλισμού εθελοντών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΘΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΘΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 8/2024 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Αθλητικής & Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & διοργάνωσης εκδηλώσεων. Η συνολική δαπάνη για την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 5ου Π.Π. Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Περιφερειακού Παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου, στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Φιλοθέης, Μαρούσι. Η Δημοπρασία είναι δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη εδώ Επισυνάπτεται η περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο