Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής Διακηρύσσει την επανάληψη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), η οποία θα γίνει στις 30-11-2022 και ώρα 13:30 έως 14:30 στα γραφεία της υπηρεσίας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού»

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 30/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος […]

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 520.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 193373. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια)- Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 37/2018 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα Συλλογής – Μεταφοράς προς ενεργειακή αξιοποίηση […]

Ταχυδρομικά τέλη (παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)» .   Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 01/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) : 2015-2016 (ΤΜΗΜΑ Α) ΚΑΙ 2018-2019 (ΤΜΗΜΑ Β)

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) : 2015-2016 (ΤΜΗΜΑ Α) ΚΑΙ 2018-2019 (ΤΜΗΜΑ Β)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο αυτής. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για κάθε Τμήμα. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 10/2022 μελέτη της […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του. Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 95/2016 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών ελαίων των οχημάτων […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο