Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα. Οι τεχνικές προδιαγραφές της […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο αυτής. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμό 30/2021 μελέτη […]

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Δημοτικής Πινακοθήκης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Δημοτικής Πινακοθήκης» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. Η εκτιμώμενη αξία […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην   μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.

Συνοπτικός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.201.6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης […]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνοπτικός  Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ […]

Δημοσίευση Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα […]

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές – πολιτιστικές κ.λ.π. εκδηλώσεις»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας […]

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Ενοικίαση και εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές-πολιτιστικές-εθνικές κλπ. εκδηλώσεις»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας των ειδών εξεδρών  ή ξεχωριστά ανά ομάδα ειδών εξεδρών (Α’ ή Β’) με τίτλο «Ενοικίαση και εγκατάσταση εξεδρών για αθλητικές-πολιτιστικές-εθνικές κλπ. εκδηλώσεις», συνολικού […]

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), ως Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (A/A ΕΣΗΔΗΣ 181170). Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία του εν λόγω […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο