Επιχειρήσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής

Ο Δήμος Αμαρουσίου, συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κλπ.), μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Με την υπ΄αριθμ. 83/2021 Απόφαση του Δημοτικού […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ”

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός Πεύκων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 19/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος […]

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 19 /2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 2/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού. Η […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων»

Προκήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των […]

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» – «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8»

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» – «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8», συνολικού προϋπολογισμού 157.480,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται […]

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.465.089,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 180165. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών […]

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.560.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 180155. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 05-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών […]

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς και μεταλλικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση). Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε […]

Skip to content