Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.084, 083
E-Mail:merimna@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

• Είναι αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής που ασκούνται από το Δήμο.
• Προβαίνει στη διεκπεραίωση θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
• Πραγματοποιεί Κοινωνικές Έρευνες κατόπιν εντολής Εισαγγελέα Ανηλίκων για κοινωνικά περιστατικά εντός ορίων του Δήμου
• Πληροφορεί, συμβουλεύει και παραπέμπει κοινωνικά περιστατικά που προσέρχονται στο Δήμο.
• Έχει την εποπτεία και ελέγχει τις διαδικασίες υλοποίησης του ετήσιου εράνου του «Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού» και της «Αντικαρκινικής Εταιρείας».
• Προμηθεύει φάρμακα και επιμελείται τη λειτουργία των φαρμακείων του Δημαρχείου.
• Συνδράμει στη διαδικασία απαλλαγής ή μείωσης δημοτικών τελών, για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και τρίτεκνους (ενημέρωση δημοτών, παραλαβή αιτήσεων, διαβίβαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
• Εφαρμόζει και διενεργεί προγράμματα εμβολιασμών.
• Ασκεί εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
• Έχει την εποπτεία λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα) του Δήμου Αμαρουσίου.
• Εποπτεύει επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους, παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
• Φροντίζει για την οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, τη μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων Τεύχος Β’ 713/08.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6073 θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
• Είναι αρμόδιο για το διορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων, την εποπτεία και τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού(όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών,
Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
• Είναι αρμόδιο για τον ορισμό γιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
• Χορηγεί κάρτες αναπηρίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
• Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου καθώς και με το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
• Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
• Είναι αρμόδιο για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους για εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α’), της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
• Είναι αρμόδιο για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
• Είναι αρμόδιο για την αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
• Εκδίδει αποφάσεις παροχής κοινωνικής προστασίας.
• Είναι αρμόδιο για τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. στην περιοχή του Δήμου.
• Είναι αρμόδιο για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων από το Δήμο όπου εδρεύουν τα ταμεία.
• Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
• Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
• Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κλπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβαση τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
• Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
• Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.