Δημότες – Προκηρύξεις προσλήψεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας από 01.12.2022 έως 31.05.2022, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/​02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων που θα καλυφθούν […]

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της αρ. 57151/14-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατόπιν της υπ. αριθμ. 57151/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ορισθείσα επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατάρτισε τον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα ως άνω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την 476/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ52ΛΩΨ9-8Λ7) Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 22-23

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως δέκα (10) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.- με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (1) Π.Ε. Ψυχολόγων, (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (2) ΔΕ Μαγείρων Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 09/09/2022 Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων: έως […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 22-23

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα πέντε (45) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού γυμναστών – προπονητών διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αρ. ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα επτά (97) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  18-07-2022 Ημερομηνία […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ )

Ο Δήμος Αμαρουσίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος, « Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα […]

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως ογδόντα πέντε (85) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής και καλλιτεχνικών σπουδών (εικαστικά – χοροί – μοντέρνες τέχνες, κλπ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή όπως για τη λειτουργία […]

Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου – Μίκης Θεοδωράκης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου – Μίκης Θεοδωράκης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο […]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ Νο 2/2022

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης,  για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, όπως το αποστείλουν […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο