Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

 

Διεύθυνση
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ
Τηλέφωνο
Email
Αρμοδιότητες :

• Ενεργεί τον προέλεγχο για έκδοση αδειών δόμησης.
• Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει τις άδειες δόμησης.
• Εκδίδει άδειες περιτοιχίσεως, κατεδαφίσεως, επιχω-
ματώσεως και κοπής δένδρων.
• Προβαίνει στον στατικό έλεγχο μελετών για έκδοση
οικοδομικών αδειών.
• Ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εκδιδομέ-
νων αδειών σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ.
• Ελέγχει τις μελέτες θερμομόνωσης εκδιδομένων
αδειών δόμησης.
• Ελέγχει τη θερμομόνωση ανεγειρομένων οικοδομών.
• Εκδίδει δικαιολογητικά, άδειες οικοδομής.
• Τηρεί αρχείο αδειών δόμησης.
• Ελέγχει τα φορολογικά και αποφαίνεται για την έγκρι-
ση έκδοσης αδειών δόμησης.
• Ελέγχει τις οικοδομές για θεώρηση των αδειών δό-
μησης (αυτοψίες, τρόπος έκδοσης αδειών).
• Παρέχει πληροφορίες (έγγραφα και προφορικά) σε
ό,τι αφορά την εφαρμογή του Γ.Ο.Κ. και γενικά της Πο-
λεοδομικής νομοθεσίας.
• Εξετάζει την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου
γηπέδων για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.
• Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται
για τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.
6076 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 713/08.03.2017
• Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση
αδειών δόμησης όσον αφορά την ορθότητά τους ως
προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του, τους
όρους δόμησης και περιορισμού δόμησης και τις προ-
διαγραφές σύνταξής τους.
• Ελέγχει τις οικοδομές από άποψης ορθής εφαρμογής
ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
• Τηρεί αρχείο α) χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμά-
των, β) διαταγμάτων, γ) πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμέ-
νων ρυμοτομικών σχεδίων, δ) όρων δόμησης, ε) τεχνικών
εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής.
• Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για
όρους δόμησης και χορηγεί αντίγραφα τεχνικών εκθέ-
σεων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων.
• Διενεργεί αυτοψίες.
• Εκδίδει βεβαιώσεις, σχετικά με την αρτιότητα και το
οικοδομήσιμο των οικοπέδων για έκδοση άδειας δό-
μησης, αγοραπωλησίας ή απαλλαγής από φορολογικές
επιβαρύνσεις.
• Γνωμοδοτεί σχετικά με την ανάγκη τακτοποίησης
οικοπέδων σε φάκελο.
• Αποστέλλει αποφάσεις για δημοσίευση στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως που αφορούν αναγνώριση οδού
προ του 1923.
• Συντάσσει αποφάσεις αναγνώρισης οικοδομήσιμου
αποκλεισμένων οικοπέδων.
• Μεριμνά για την αποστολή στατιστικών δελτίων στο
ΥΠΕΚΑ, στην υπηρεσία στατιστικής της νόμιμης ιδιωτι-
κής οικοδομικής δραστηριότητας.
• Μεριμνά για την αποστολή των στελεχών των αδειών
δόμησης στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο ιδιοκτή-
της.
• Χορηγεί βεβαιώσεις για την απόσταση καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος από σχολεία, ναούς κ.λπ.
• Χορηγεί βεβαιώσεις και αντίγραφα για ηλεκτροδό-
τηση κτισμάτων βάσει οικοδομικών αδειών και των προ
του 1955 με αυτοψία ή υπεύθυνες δηλώσεις.
• Εισηγείται παράταση της προθεσμίας εννέα μηνών για
την έκδοση άδειας δόμησης (άρθρο 8, ΦΕΚ 795/Δ/1993)
και εκδίδεται απόφαση Δημάρχου.
• Χορηγεί άδεια δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς
εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα
με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως
ισχύει και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
• Εκδίδει αποφάσεις για τον καθορισμό μεμονωμένων
κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των
κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη
από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέ-
ρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του
ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
• Χορηγεί βεβαιώσεις για οδούς προ του 23.
• Χορηγεί βεβαιώσεις καταλληλότητας για άδειες λει-
τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Χορηγεί εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
• Χορηγεί βεβαιώσεις για κτίσματα προ του έτους 1955.
• Είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το
περιεχόμενο του Τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης.
• Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφά-
σεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντι-
κείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
• Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτού-
νται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο
τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για
την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
• Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά
λόγο αρμοδιότητας.
• Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής
τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το
συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φο-
ρέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει
σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει
τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που
έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές
πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και
υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο
πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών,
μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
• Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευ-
σης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυν-
σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα
προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προ-
κειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.