Print Friendly, PDF & Email

Αποκεντρωμένη Μονάδα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας


Διεύθυνση: Κυπρίων Αγωνιστών και Καϊρη 2, 15126, Μαρούσι
Τηλέφωνα:210.8105.519
E-Mail:mfi@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν 3584/07.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της μονάδας, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης της συλλογής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Μεριμνά και εισηγείται τον εμπλουτισμό, την ανανέωση κατόπιν έρευνας και τη συντήρηση του μουσειακού υλικού.
 • Συγκεντρώνει, καταγράφει και ταξινομεί αναλυτικά σε σχετικές καρτέλες αλλά και σε ηλεκτρονικό αρχείο τη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μουσειακών εκθεμάτων.
 • Φροντίζει για την έκδοση διαδικασίας δανεισμού αντικειμένων και δωρεών από ιδιωτικές ή μουσειακές συλλογές από και προς το Μουσείο, ενημερώνει και συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών και την καταχώρηση αυτών.
 • Εισηγείται την εκτίμηση δωρεών προς την αποκεντρωμένη μονάδα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας συντάσσοντας πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση.
 • Προτείνει το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.
 • Παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες στους επισκέπτες για τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ειδικά σε ερευνητές και φοιτητές για την εκπόνηση των σχετικών με το αντικείμενο του Μουσείου εργασιών τους.
 • Προτείνει συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και με περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • Προτείνει τη σύνταξη των κειμένων για τους καταλόγους των συλλογών του Μουσείου και συνεργάζεται για την έκδοση.
 • Προτείνει και καταθέτει απόψεις ως προς την έκδοση των ενημερωτικών φυλλαδίων για τους επισκέπτες, τον οδηγό του Μουσείου και κάθε άλλης έκδοσης σχετικής με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
 • Προτείνει και συντάσσει τα κείμενα για τους καταλόγους των συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και συνεργάζεται για την έκδοση. Προτείνει και καταθέτει απόψεις ως προς την έκδοση των ενημερωτικών φυλλαδίων για τους επισκέπτες, τον οδηγό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και κάθε άλλης έκδοσης σχετικής με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
 • Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό των επισκέψεων των Σχολείων στο χώρο, την υποδοχή των επισκεπτών και αναθέτει τον χειρισμό των οπτικοακουστικών μέσων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Μεριμνά για την ανάθεση σε υπεύθυνο της μονάδας την διεξαγωγή των ξεναγήσεων σε ομάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλικίας των επισκεπτών.
 • Μεριμνά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
 • Εισηγείται την προμήθεια του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των ξεναγήσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλικού καθώς και την προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων.
 • Μεριμνά και σχεδιάζει την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ. για την ανάδειξη και προστασία του πλούτου της χλωρίδας και πανίδας.
 • Προτείνει και μεριμνά για την εκπροσώπηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σε συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και διαλέξεις.
 • Μεριμνά για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Πολιτιστικό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα Μουσειακά Πολιτιστικά.Για τη μέτρηση της ευαισθητοποίησης τηρεί ημερολόγιο επισκεψιμότητας, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία αυτών,επιδόσεις και ότι άλλο επιβάλλεται για τη διαμόρφωση εικόνας σχετική με την μουσειακή ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών,μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της μονάδας.