Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.268, 269, 271, 277
Emaildap@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Αγωνιστικού Προγράμματος και Εκδηλώσεων.
 • Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το Πρόγραμμα Διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Φροντίζει για την απρόσκοπτη προσφορά των υπηρεσιών.
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη διάθεση και χρήση των χώρων άθλησης με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Αθλητικό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα αθλητικά και τους αθλητικούς χώρους.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και συνεργάζεται, όταν απαιτείται,στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των Κανονισμών Λειτουργίας των δημοτικών χώρων άθλησης και των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κανονισμών διεξαγωγής των διαφόρων αθλημάτων και ενημερώνει έγκαιρα ως προς τη μη εφαρμογή αλλά και την έλλειψη αυτών.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της δημόσιας υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές και συμμόρφωσή τους στις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και τον έλεγχο της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του αθλητικού ή μη εξοπλισμού και των υλικών, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων, φθορών και καταστροφών αυτού.
 • Επιμελείται της έγκαιρης κατάρτισης προγραμμάτων όλων των εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, ευπρεπισμού.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη και ελέγχει ως προς τη φύλαξη, ομαλή λειτουργία, τάξη, καθαριότητα, ευπρέπεια, επισκευή ή κατασκευή και συντήρηση των αθλητικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, χώρων της αρμοδιότητάς του.Στα παραπάνω αναφέρεται ως χώρος και ο περιβάλλον όπου υπάρχει και τους αφορά. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται εγγράφως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ειδικότερα στην ευθύνη του τμήματος είναι οι κατωτέρω αναφερόμενες εγκαταστάσεις , όποιες δεν αναφέρονται αλλά καταγράφονται στο Δήμο αλλά και όσες πρόκειται να αποκτηθούν:Κτιριακές εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Υδραυλικές και θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός & ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Υπαίθριες εγκαταστάσεις Ξυλουργικές εγκαταστάσεις
  Πισίνα Χλοοτάπητες Κήποι − παρτέρια
 • Ειδικότερα, σχετικά με την πισίνα, επιμελείται της συντήρησης και του καθαρισμού των δεξαμενών – αθλητικών χώρων (πισίνες) του κολυμβητηρίου σε καθημερινή βάση, παρακολουθώντας την καταλληλότητα του νερού (PH και χλωρίου) καθώς και την αποστολή δείγματος του νερού και του μικροβιολογικού ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του Κολυμβητηρίου έχει την ευθύνη της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για τη μη λειτουργία του.
 • Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση τα προγράμματα προπονήσεων των αθλητικών σωματείων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τη διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αθλητικών Συλλόγων ή άλλων φορέων ή ατόμων πολιτών που αιτούνται να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων.
 • Προτείνει τη μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων που θα χρειασθούν για αθλητική χρήση με το προβλεπόμενο κόστος.
 • Εισηγείται θέματα που έχουν σχέση με την παραχώρηση των χώρων δικαιοδοσίας του και των μέσων που ανήκουν στο Τμήμα καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Τηρεί ενημερωτικά μητρώα για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το υλικό.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει σε πρόγραμμα του Η/Υ τα αποθέματα σε υλικά και ανταλλακτικά και φροντίζει για την τήρηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων σε ότι αφορά στην συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του υλικού.
 • Εισηγείται τη συντήρηση και έχει την ευθύνη λειτουργίας των καυστήρων, λεβήτων BOILLER σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Μεριμνά έγκυρα και έγκαιρα για τη κατάρτιση του προγράμματος των εργασιών συντήρησης και επισκευής ώστε να προγραμματίζονται οι προπονήσεις των αθλητικών σωματείων σε συνεννόηση με τους συντηρητές των αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Μεριμνά έγκαιρα για τις γραμμές, τα ράμματα και τις μετρήσεις των αποστάσεων στα γήπεδα με ή χωρίς χόρτο και σε όποιον αγωνιστικό χώρο.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.