Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης


Διεύθυνση:Στ. Δραγούμη & Μιλτιάδου, 15122, Μαρούσι
Τηλέφωνα:210.6147.181, 213.2038.272
E-Mail:biblio@maroussi.gr

dap@maroussi.gr

 

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης, μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν. 3584/07.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Φροντίζει να παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές κάθε μορφής καθώς και για την συντονισμένη προσπάθεια προώθησης του βιβλίου μέσα από:
  • τη λειτουργία του ως δανειστική βιβλιοθήκη
  • τη δημιουργία και λειτουργία αναγνωστηρίων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ενηλίκων και των ανηλίκων ομοίως.
  • τη λειτουργία παραρτημάτων – κινητών βιβλιοθηκών.
 • Μελετά τις τρέχουσες και εκτιμά τις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης, παρακολουθεί τις ελληνικές και τις διεθνείς εξελίξεις της βιβλιοθηκονομίας και εισηγείται σύμφωνα με αυτά ως προς το καθορισμό, την αναθεώρηση των κριτηρίων και των προτύπων (κώδικες, συστήματα).
 • Εισηγείται και μεριμνά για την ανάπτυξη και την δημιουργία συστήματος επαφών μέσα κυρίως από πολιτιστικά δρώμενα/ εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν την κοινωνικότητα, συμμετοχικότητα και ευαισθησία με τη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Εισηγείται και παρέχει ειδικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ή άτομα που είναι περιορισμένα στο σπίτι τους για λόγους υγείας.
 • Σχεδιάζει και προτείνει δίκτυο από δημόσιους τοπικούς φορείς (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς) και πολιτιστικούς οργανισμούς για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πηγών.
 • Φροντίζει και προτείνει τρόπους για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών πνευματικών ανθρώπων της περιοχής.
 • Προτείνει τη συμμετοχή σε δίκτυα και κοινοπραξίες Υπουργείων και λοιπών φορέων σχετικών καθώς και τη σύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης.
 • Μελετά την παροχή νέων υπηρεσιών και προτείνει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων με στόχο την βελτιστοποίηση της πρόσβασης στο υλικό (αναζήτηση – ανάκτηση) για την εξασφάλιση ποιοτικής βιβλιοθήκης με βάσεις δεδομένων ερευνητικές και μη.
 • Προτείνει την επιλογή του έντυπου και μη έντυπου υλικού.
 • Επεξεργάζεται συστηματικά στατιστικά στοιχεία,εκθέσεις, αναφορές και ειδικές έρευνες σχετικά με το έργο της βιβλιοθήκης.
 • Προτείνει διαδικασίες αγοράς, ανταλλαγών, δωρεών,κληρονομιών ή κληροδοτημάτων.
 • Τηρεί ενημερωμένο βιβλίο εισαγωγής για όλο το έντυπο και άλλο υλικό της βιβλιοθήκης που αποκτά.
 • Προτείνει και επιμελείται της εκποίησης − καταστροφής του φθαρμένου υλικού λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων, ημερομηνία έκδοσης και συχνότητα χρήσης.
 • Τηρεί ιδιαίτερο αρχείο για τις περιοδικές εκδόσεις (εφημερίδες – περιοδικά).
 • Προτείνει και μεριμνά για τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του βιβλιακού και άλλου υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα περιγραφικής καταλογογράφησης και θεματικής ευρετηρίασης.
 • Ενημερώνει και τηρεί διεθνή βιβλιοθηκονομική βάση δεδομένων με 24ωρη λειτουργία που καλύπτει τις ανάγκες αναζήτησης, κρατήσεις βιβλίων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Τηρεί μηχανογραφημένο αρχείο αναγνωστών καθώς και δανεισμών σε Η/Υ. Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω του συστήματος δανεισμού, με την πληροφόρηση για το υλικό της και τον τρόπο χρήσης του υλικού. Επιμελείται και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του δανεισμού σύμφωνα με τους κανόνες που το διέπουν.
 • Προτείνει συνεργασίες με τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις – ξεναγήσεις μαθητών στο χώρο της και προγράμματα που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Με προτάσεις, προωθεί την αναγνωσιμότητα και την προσέλκυση νέου αναγνωστικού κοινού μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, κινηματογραφικές λέσχες, ομιλίες , θεματικά αφιερώματα και προβολές, διαδραστικά παραμύθια. εκθέσεις κ.λπ. καθώς και εργαστήρια (θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, σκάκι, καραγκιόζης κ.λπ.) και παρουσιάσεις βιβλίων και συγγραφέων για τα παιδιά της πόλης μας.
 • Εισηγείται τη διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων εντός και εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης.
 • Προτείνει τη δημιουργία ομάδων ανάγνωσης στο χώρο της και όχι μόνο για ενήλικες και παιδιά.
 • Μελετά και προτείνει την αξιοποίηση χειρογράφων, σπανίων εκδόσεων και ειδικών συλλογών.Φροντίζει και εισηγείται για την συντήρηση, αποκατάσταση, βιβλιοδέτηση και ψηφιοποίηση των βιβλιακών συλλογών και αρχείων.
 • Φροντίζει και ενημερώνει για την έκδοση βιβλίων και άλλων εντύπων του Δήμου.
 • Φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση για προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού. Μελετά την εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης με τη συμμετοχή του σε ανάλογα προγράμματα που οργανώνουν είτε η ίδια η βιβλιοθήκη είτε άλλα ιδρύματα και οργανισμοί.
 • Ενημερώνει και διενεργεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες που έχει συντάξει, σχετικά με θέματα Δωρεών
 • Κληρονομιών − Κληροδοσιών κλπ προς τη Βιβλιοθήκη.
 • Μέριμνα για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα Πολιτιστικά. Επίσης τηρεί ημερολόγιο επισκεπτών, ποιοτικά στοιχεία των επισκεπτών και ότι άλλο επιβάλλεται για τη διαμόρφωση της εικόνας περί της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης η Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail) με παράλληλη ανάπτυξη paperless συστήματος κ.ά.
 • Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωμένα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τα εξειδικευμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί ηλεκτρονικά ενημερωμένο Πρωτόκολλο Εισερχομένων−Εξερχομένων.
 • Δημιουργεί σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης.
 • Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.