Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.275
Emailpaideia@maroussi.gr
 • Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ).
 • Συνεργάζεται και υποστηρίζει διοικητικά τις αρμοδιότητες της ΔΕΠ, ως αυτές ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, που αφορούν στην οργάνωση της εκπαίδευσης.
 • Εισηγείται τη σύσταση των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές», τις μεταβολές των συστατικών πράξεων (συγχώνευση, κατάργηση, τροποποιήσεις), τη συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών της περιοχής του Δήμου, σε ζητήματα παιδείας.
 • Τηρεί φάκελο κάθε σχολικής επιτροπής και σχολείου.
 • Καταγράφει μετά από σχετικά αιτήματα τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, τις οποίες διαβιβάζει στην ΔΕΠ για περαιτέρω επεξεργασία και κατανομή πιστώσεων.
 • Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για θέματα που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και εργασιών από τις σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε συνεργασία με το τμήμα Προμηθειών.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και τους αρμόδιους φορείς για την καταγραφή και επίλυση των στεγαστικών αναγκών των σχολείων της Α΄βαθμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης καθώς και την διεκπεραίωση κτιριακών θεμάτων που έχουν σχέση με συντηρήσεις και επισκευές στα υπάρχοντα σχολεία.
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, για την κατάρτιση και υλοποίηση επιμορφωτικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Δ/νσεις και Γραφεία για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης, ανακύκλωσης και ποιότητας ζωής της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα υγείας (διατροφής, ψυχικής υγείας, μαθησιακών δυσκολιών, μαθητικής συμπεριφοράς κ.λπ.) που αφορούν στην εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Έχει την ευθύνη για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 • Χειρίζεται τα θέματα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης τον καθορισμό της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • Έχει την ευθύνη για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 • Επιμελείται τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
 • Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 • Επιμελείται την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής, σε συνεργασία με όλες τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Επιμελείται τον διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες,
  εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 • Έχει την ευθύνη για την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
  μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 • Επιμελείται της κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 • Επιμελείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
 • Έχει την ευθύνη για τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφά−
  σεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντι−
  κείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.