Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 85
Τηλέφωνα:210.8056.314 , 210.8021.308
E-Mail:repapis@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο δια του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν 3584/07.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Μεριμνά και έχει την ευθύνη για την διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων, όπως συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και γενικά κάθε είδους πολιτιστική δραστηριότητα.
 • Φροντίζει για την μεταφορά, την εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού (σκηνικών, μουσικών οργάνων κ.λ.π) στους χώρους όπου διοργανώνονται οι δραστηριότητες του τμήματος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και σύμφωνα με τους κανονισμούς ,τις προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα (όπου αυτά επιβάλλονται).
 • Μέριμνα για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Αρχείο του Πολιτισμού από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα πολιτιστικά. Επίσης τηρεί ημερολόγιο εκδηλώσεων, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των συμμετεχόντων και ότι άλλο επιβάλλεται για την ορθή εικόνα του πολιτισμού στην πόλη.
 • Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών καθώς και για την επέκταση των υφιστάμενων που υποστηρίζουν την καλλιτεχνική πολιτική του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν την πολιτιστική πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του Δήμου.
 • Παρέχει υποστήριξη για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (π.χ. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, παραδοσιακά κούλουμα, αποκριάτικο καρναβάλι, εαρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλοκαιρινό πρόγραμμα κ.ά.).
 • Είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση και εισήγησηπρογραμμάτων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, κ.ά. καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλιών, ημερίδων, φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων και άλλων
  πολιτιστικών εκδηλώσεων).
 • Υποστηρίζει την υλοποίηση εκδηλώσεων (π.χ. η Γιορτή της Ρεβυθάδας, η ετήσια Πανελλήνια Έκθεσης Κεραμικής κ.ά) και συνεργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση με άλλους φορείς.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και διαχείριση του Δημοτικού Θεάτρου και του Δημοτικού Κινηματογράφου.
 • Είναι υπεύθυνο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τις υλοποιούμενες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 • Έχει την ευθύνη για την συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 • Μεριμνά για την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.