Print Friendly, PDF & Email
Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
Διακρ. Τίτλος:
«Α.Δ.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Α.Φ.Μ. 997981816   Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος – Δημαρχειακό Μέγαρο
Τ.Κ. 15124  Μαρούσι
Τηλ.: 213.2038.200, 202, 246, 247

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» συστήθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ κατέχοντας το 95% των μετόχων και η «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κατέχοντας το υπόλοιπο 5% των μετοχών.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του δήμου, των επιχειρήσεων και νομικών του προσώπων αλλά και των ενώσεων του και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εν γένει συμμετοχής σε σχετικά προγράμματα και της εφαρμογής σχετικών πολιτικών/στρατηγικών σε δημοτικό ή διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, σε αρμονική συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού χώρου. Στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της, δράσεις της εταιρείας είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • Η υποστήριξη των ανέργων και η ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Η εκπόνηση μελετών και υπηρεσιών κάθε μορφής με σκοπό την ανάπτυξη νέων υποδομών της πόλης και τη βελτίωση των υπαρχουσών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών και κάθε είδους υπηρεσιών που παρέχονται ή μπορούν να παρέχονται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς των υπηρεσιών της αναζήτησης πόρων χρηματοδότησης για τους σκοπούς αυτούς από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές, της υποβολής σχετικών προτάσεων στο δήμο και της υλοποίησής τους.
 • Η δημιουργία συνεργασιών για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του ευρύτερου νομικού πλαισίου για τις παντός είδους Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 • Η ανάπτυξη εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών και συναφών δραστηριοτήτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος (ενδεικτικά ανακύκλωσης εμπορεύσιμων απορριμμάτων και ογκωδών υλικών, περιβαλλοντική αγωγή και ενημέρωση πολιτών, κ.λπ.) και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των θεμάτων που αφορούν στα προβλήματα κυκλοφορίας (βελτίωση κυκλοφοριακού για την εξυπηρέτηση πολιτών, ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, χωροθέτηση, συντήρηση εξοπλισμού, κ.λπ.), σε θέματα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας χώρων ελεγχόμενης ή μη στάθμευσης, δημοτικής συγκοινωνίας, το ελλειμματικό αστικό και περιαστικό πράσινο, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αστικών αναπλάσεων και αναζωογονήσεων και την έλλειψη αλλά και αξιοποίηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, κ.λπ., την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και σίτισης μαθητών στα σχολεία, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας (facilities management) δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, κ.λπ.) για την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων.
 • Η συμμετοχή σε αντίστοιχα με τους σκοπούς της εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Η μελέτη, προώθηση, στήριξη, συμμετοχή, διαχείριση, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης σε θέματα ισότητας των φύλων, αγωγής και πρόληψης υγείας των πολιτών, αλλά και κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης προς ασθενέστερες, ευπαθείς, ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες, ομάδες μειονοτήτων, άτομα που χρήζουν βοήθειας (λ.χ. άπορους, άστεγους και άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) καθώς και ΑμεΑ.
 • Η προώθηση, στήριξη και συμμετοχή, η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης που αποσκοπούν στη ψυχοσωματική ανάπτυξη των δημοτών, μέσω της καλλιέργειας του αθλητικού πνεύματος και των αθλητικών ιδεωδών. Ειδικότερα, η διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικού χαρακτήρα και περιεχομένου, όπως μαζικού αθλητισμού, καθώς και αθλητισμού σε ειδικές ομάδες (ΑμεΑ, κ.λπ.) και σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες πληθυσμού (Κ.ΑΠ.Η., προσχολική ηλικία, κ.λπ.). Επίσης, η οργάνωση, ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων (π.χ. καλοκαιρινό camp, τουρνουά, κ.λπ.). Περαιτέρω, η οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός αυτών (κυλικείων, περιπτέρων κ.α.) και του σχετικού εξοπλισμού αυτών, που ανήκουν στο Δήμο ή σε νομικά του πρόσωπα, κατόπιν σχετικής παραχώρησης των τελευταίων. Στην έννοια της οικονομικής και εμπορικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται η διαφήμιση, καθώς και η αποδοχή χορηγιών και δωρεών που σχετίζονται με αθλητικές εκδηλώσεις.
 • Η προώθηση, στήριξη και συμμετοχή, η εκμετάλλευση, η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης πολιτισμού, όπως ενδεικτικά η προώθηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τις τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το χορό Ειδικότερα, η διαχείριση και εκμετάλλευση της λειτουργίας δημοτικού κινηματογράφου, θεάτρου, ωδείου και πνευματικών κέντρων, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται και η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των ανωτέρω, η εκμίσθωση αυτών, καθώς και η παραχώρηση της άδειας λειτουργίας τους. Στην έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται η διαφήμιση καθώς και η αποδοχή χορηγιών και δωρεών που σχετίζονται με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιμόρφωση − κατάρτιση των πολιτών. Ενδεικτικά, αναφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης ελληνικής γλώσσας ιδίως σε αλλοδαπούς πολίτες, εκμάθησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής που μπορεί να οδηγούν σε εξετάσεις απόκτησης πτυχίων γλωσσομάθειας, γνώσης Η/Υ, κ.λπ.
 • Η εξυπηρέτηση του συνόλου των αναπτυξιακών δράσεων του δήμου, είτε αυτές ασκούνται απευθείας από τον ίδιο είτε, ως αποκεντρωμένες εξουσίες, μέσω των «επιχειρήσεων» του.
 • Η συνεργατική και υποστηρικτική δραστηριοποίηση της εταιρείας προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια μέσα από έναν ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
 • Η δημιουργία και εκτέλεση οικονομοτεχνικών, συμβουλευτικών και επιστημονικών μελετών και εργασιών όπως και η παροχή οικονομοτεχνικών, συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών (π.χ. νομικών, οικονομικών, φορολογικών, περιβαλλοντικών − πολεοδομικών − χωροταξικών, κυκλοφοριακών, κ.α.) για τη βέλτιστη οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη δημοτικών δραστηριοτήτων προς τους μετόχους, τα μέλη της και η εν γένει παροχή σε τρίτους υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς της έναντι αμοιβής.
 • Να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς (π.χ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Ν. 4019/2011, κ.λπ.).
 • Να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.