Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 85, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:210.8056.314 ,210.8021.308
E-Mail:repapis@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο δια του Δημάρχου, για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Καλλιτεχνικών Δεξιοτήτων,μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις, όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν 3584/07.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας γενιάς σε σχεδιασμούς και σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλου φορέα που χρηματοδοτεί ή επιχορηγεί τέτοιας μορφής περιεχομένου προγράμματα.
 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία του τμήματος καλλιτεχνικών δεξιοτήτων του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη των εγγραφών των ερασιτεχνικών τμημάτων και την παρακολούθηση του ωραρίου των δασκάλων ευθύνης του τμήματος.
 • Τηρεί το βιβλίου υλικού (στολών, βιβλίων, εξοπλισμού, σκηνικών, έργων τέχνης κ.λπ.).
 • Τηρεί το βιβλίο χρέωσης εξοπλισμού.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των
  πολιτών σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα
  υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
 • Τηρεί μητρώα μελών των τμημάτων.
 • Έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των ετησίων εκδηλώσεων του τμήματος καλλιτεχνικών δεξιοτήτων του Δήμου.
 • Σχεδιάζει νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες και μεριμνά για την επέκταση των υφιστάμενων που υποστηρίζουν την πολιτιστική και καλλιτεχνική πολιτική του Δήμου.
 • Εκπονεί μελέτες που υποστηρίζουν την πολιτιστική πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη των αναφερομένων ενδεικτικά αρμοδιοτήτων ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, κεραμικής, ρυθμικής, μπαλέτου, παραδοσιακών χορών, εναλλακτικών χορών (όπως μοντέρνος χορός, JAZZ, κλακέτες, Hip Hop κ.ά.), φωτογραφίας, σκηνοθεσίας, γραφιστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη άλλων τμημάτων, των οποίων το αντικείμενο τεκμηριώνεται ότι μπορεί να είναι βιώσιμο.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Φροντίζει για την μεταφορά, την εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού (σκηνικών, μουσικών οργάνων κ.λ.π) στους χώρους όπου διοργανώνονται οι δραστηριότητες του τμήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και σύμφωνα με τους κανονισμούς ,τις προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα (όπου αυτά επιβάλλονται).
 • Μέριμνα για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Πολιτιστικό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα πολιτιστικά. Στο πλαίσιο της παραπάνω καταγραφής τηρεί ημερολόγιο διοργανώσεων, εκδηλώσεων, στοιχεία μαθητών, επιδόσεις και ότι άλλο επιβάλλεται για την ορθή εικόνα περί του πολιτισμού στη πόλη.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών,μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.