ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αρ. ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα επτά (97) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  18-07-2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  29-07-2022

Έπειτα από την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν ΜΑΖΙ με την αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ1) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/8/2022

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή αντιρρήσεων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@maroussi.gr από 08-08-2022 έως 09-08-2022.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ:1/2022

Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ: 1/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/8/2022

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ/1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ/1


Επισήμανση

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/8/2022

Ανάρτηση αναμορφωμένων οριστικών  πινάκων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ/1

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ/1

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο