Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213-20.38.354
Emailneagenia@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :   

 

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την Περιφέρεια και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια Βίου Μάθησης.
 • Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
  Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
 • Υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν σε μια καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον μέσω της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) ως στρατηγική επένδυσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Δήμου και την προώθηση και υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) στις εταιρείες με έδρα το Μαρούσι.
 • Συνεργάζεται με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου.
 • Καταγράφει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση.
 • Εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς και ειδικές ανάγκες και εμπόδια που έχουν οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.
 • Καταγράφει και αξιοποιεί τις γνώσεις και την υφιστάμενη εμπειρία καθώς επίσης και μεταφορά και διάχυση αυτών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Αξιολογεί και παρουσιάζει τα συμπεράσματα και παραδείγματα καλών πρακτικών.
 • Προτείνει εφαρμογές νέων πρακτικών.
 • Ενεργεί προς την κατεύθυνση ανάδειξης δυνατοτήτων για απασχόληση σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Αναπτύσσει ειδικά εργαλεία για διάδοση, πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα ΕΚΕ.
 • Υιοθετεί νέες ιδέες και πρακτικές που θα συμβάλουν στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Δήμου.
 • Αναπτύσσει «σύστημα ΕΚΕ»: για τη διαμόρφωση ενός «εγχειριδίου», κάποιων «διαδικασιών» και στη συνέχεια «οδηγιών», με σκοπό τη συστηματική προσέγγιση δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών.
 • Διοργανώνει Ημερίδες και επιβραβεύει τους φορείς και τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Καταγράφει και κατηγοριοποιεί όλους τους τομείς δράσεων του Δήμου, με αντίστοιχη κοστολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς:
  Δημοσίων Σχέσεων
  • Επικοινωνίας
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Κοινωνικής Πολιτικής, με στόχο την υλοποίηση δράσεων και τη δημιουργία υποδομών και οικονομικών υποδομών με αποκλειστικό σκοπό την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη καθώς και την εισοδηματική ενίσχυση απόρων κατοίκων της πόλης και άλλων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
  • Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας και
  • Περιβάλλοντος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.