Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.178 , 180
Emailpoleodomia@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

• Χορηγεί βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης ιδιο-
κτησίας του ν. 2242/1994.
• Μεριμνά για τον καθορισμό από την αρμόδια Επιτρο-
πή, του π.δ. 5/1986, της τιμής της εισφοράς σε χρήμα και
των επικειμένων.
• Φροντίζει για την τήρηση αρχείου πράξεων τακτοποι-
ήσεως αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
• Προβαίνει σε διαπίστωση ασυμφωνίας μεταξύ εγκε-
κριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος και
την διορθώνει όταν είναι σε μικρό βαθμό αλλιώς την
προωθεί για τροποποίηση.
• Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορί-
ζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα-
λογισμού, όσον αφορά την ακρίβεια τους ως προς την
υφιστάμενη κατάσταση, την ισχύουσα ρυμοτομία και
τους όρους δόμησης.
• Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων στο
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
• Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων στο
έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..
• Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια επί του εδάφους,
κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155Κ.Β.Π.Ν.
• Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμ-
ματα διαμορφωμένης κατάστασης (αντί των τεχνικών
εκθέσεων).
• Συντάσσει κτηματολογικούς πίνακες στα πλαίσια δι-
αχείρισης των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής.
• Συντάσσει πράξεις τακτοποιήσεως προσκυρώσεως
και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας και
τις κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους.
• Συντάσσει πίνακες εξέτασης ενστάσεων που υποβάλ-
λονται κατά των πράξεων και προωθεί τις πράξεις στη
Περιφέρεια για λήψη απόφασης.
• Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νομικών Υποθέσε-
ων, εισηγείται στη Οικονομική Επιτροπή για τον εξωδι-
καστικό προσδιορισμό της τιμής μονάδος γης και των
επικείμενων στις πράξεις ρυμοτομίας.
• Αναρτά τις μελέτες αρμοδιότητας του τμήματος όταν
απαιτείται και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.
• Ελέγχει και υπογράφει – θεωρεί τις πιστοποιήσεις με-
λετών αρμοδιότητας του τμήματος, που υποβάλλονται
από τους μελετητές και προωθεί αυτές για πληρωμή
στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης.
• Παρακολουθεί και επιβλέπει τη σύνταξη μελετών
κτηματογράφησης.
• Παρακολουθεί και επιβλέπει τη σύνταξη μελετών
πράξεων εφαρμογής.
• Συντάσσει διορθωτικές πράξεις εφαρμογής.
• Χορηγεί βεβαιώσεις για την κύρωση ή μη μιας πράξης
εφαρμογής.
• Επιδίδει τις πράξεις επιβολής της εισφοράς σε χρήμα
και χορηγεί βεβαιώσεις περί ληξιπρόθεσμων οφειλών
της εισφοράς σε χρήμα.
• Φροντίζει για την διαχείριση αρχείου α) των πράξεων
εφαρμογής, β) των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής,
γ) των δηλώσεων ιδιοκτησίας και δ) ακυρωτικών απο-
φάσεων πράξεων εφαρμογής.
• Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφά-
σεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντι-
κείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
• Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτού-
νται (σύνταξη μελέτης κλπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο
τμήμα και τη διαβίβαση τους στο τμήμα Προμηθειών για
την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
• Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και
φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής
τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το
συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φο-
ρέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει
σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει
τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που
έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές
πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και
υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο
πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών,
μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
• Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευ-
σης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυν-
σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα
προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
• Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προ-
κειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.