Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.20.38.100
Emailpolitiki_prostasia@maroussi.gr
 

 • Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, προσδιορίζοντας τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που μπορούν να πλήξουν τον Δήμο.
 • Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμά των, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει τα μέτρα για την αποκατάσταση των καταστροφών.
 • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών πουσυμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 •  Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατά− σταση καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), στον οποίο ο Δήμος είναι μέλος.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργά νωσης και υποδομής των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικώνμέτρων πολιτικής προστασίας και συντάσσει προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.
 • Μεριμνά για τη σύσταση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας (Ν.3013/2002).
 • Επεξεργάζεται προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών τουΔήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίαςτων δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
 • Καθορίζει χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνά για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς για την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.
 • Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους σε θέματα Πολιτικής Προστασίας Φορείς.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας για την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (νόσος των πτηνών, κ.λπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, Δ/νση Υγιεινής Ν.Α.).
 • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 • Υλοποιεί:
  α) Προγράμματα δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
  β) Έκτακτα προγράμματα δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
  γ) Προγράμματα δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Πληροφορεί τους δημότες για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Εφαρμόζει και διενεργεί προγράμματα εμβολιασμών.
 • Είναι υπεύθυνο για την παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Επιβάλλει κυρώσεις σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197 Α΄)
 • Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
 • Εποπτεύει τα ιδιωτικά κτηνιατρεία και τα κλινικά ιατρεία.
 • Επιβάλλει ή άρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προςμεταφορά ζώων.
 • Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
 • Είναι αρμόδιο για την παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ρογράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποί−ησης των πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσποτων ζώων και πτηνών.
 • Επιμελείται των απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών στα δημοτικά κτίρια και σχολεία.
 • Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα έκτακτα περιστατικά (νόσος των πτηνών, κ.λπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, Δ/νση Υγιεινής).
 • Εξετάζει την καταλληλότητα του νερού του δικτύου του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφά− σεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών γιατην έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπότην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές καιφοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύεισε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύειτις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές πουέχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών,μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στοΤμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλαπροτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμαμε το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεταιστον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη της ΔιεύθυνσηςΠροκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης η Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail) με παράλληλη ανάπτυξη paperless συστήματος κ.ά.
 • Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωμένα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τα εξειδικευμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί ηλεκτρονικά ενημερωμένο Πρωτόκολλο Εισερχομένων−Εξερχομένων.
 • Δημιουργεί σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης.
 • Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.