Tag Archives: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων

«Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα​ οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου […]

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), ως Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (A/A ΕΣΗΔΗΣ 181170). Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία του εν λόγω […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρ. 58 του ν. 3852/2010. β) του άρ. 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 3 του ν. 4745/2020. γ) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2519/τ.Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2640/τ.Β’/2015). δ) την υπ’ αριθ. 128/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής

Ο Δήμος Αμαρουσίου, συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κλπ.), μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Με την υπ΄αριθμ. 83/2021 Απόφαση του Δημοτικού […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς και μεταλλικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση). Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αμαρουσίου για μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 56/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4229/2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού

Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο  πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν σχετικό φάκελο προσφορών τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο την Παρασκευή, 19 […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην […]

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο).

Έχοντας υπόψη: Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/1981. Την με αριθμ.71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μίσθωση Την με αριθμ. 174/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου στην Πολεοδομική Ενότητα […]

Ανοιχτή πρόσκληση κατάρτισης μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου ΚΑΛΕΙ Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό, και που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων   αναγκών   από   πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, σεισμούς   ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική – τεχνολογική  καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, να υποβάλλουν […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο