Tag Archives: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαια)- Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 37/2018 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα Συλλογής – Μεταφοράς προς ενεργειακή αξιοποίηση […]

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της αρ. 57151/14-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατόπιν της υπ. αριθμ. 57151/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ορισθείσα επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατάρτισε τον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα ως άνω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την 476/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: Ψ52ΛΩΨ9-8Λ7) Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του σε πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του. Για την συγκεκριμένη δράση έχει ληφθεί η απόφαση 95/2016 Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την συμμέτοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών ελαίων των οχημάτων […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αμαρουσίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αμαρουσίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 22-23

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα πέντε (45) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού γυμναστών – προπονητών διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους […]

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της Πράξης ««Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ )

Ο Δήμος Αμαρουσίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος, « Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE» (Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα […]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των οχτακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών […]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας από 01.06.2022 έως 30.11.2022, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/​02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων που θα καλυφθούν […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ 4203/Β΄/ 2018

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού́ Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203 Β΄/ 2018) και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 175/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, (ΑΔΑ: 6ΕΨΗΩΨ9-Χ9Κ) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο