Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.038, 039
Emaillogistirio@maroussi.gr
​​Αρμοδιότητες:

 • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του.
 • Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του.
 • Μεριμνά για τη σύναψη δανείων και την εξόφλησή τους.
 • Μεριμνά για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
 • Εισηγείται την αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών κ.λπ.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο του προϋπολογισμού του Δήμου (άρθρο 159, παρ. 5 του Ν. 3463/2006.
 • Παρέχει βεβαίωση πάνω στα σχέδια όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων του Δήμου Αμαρουσίου, που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού αυτού για την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.
 • Συνεργάζεται με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για την κατάρτιση του απολογισμού του σκέλους των εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους.
 • Εισηγείται μετά από αξιολόγηση των προτάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών επί του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αμαρουσίου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

Δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων:

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού για το έτος: 2015 , 2017 , 2018, 2019 ,20202021 ,2022, 2023 , 2024

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού/Απολογισμού Εσόδων/Εξόδων για το έτος: 2012, 2013, 2014.

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών για το έτος: 2014, 2015,2016,2017,2018 και 2019.

Για την Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ανά τρίμηνο των οικονομικών έτων 2015, 2016 , 2017,2018,2019 και 2020 πατήστε εδώ.

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2024

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2024-31/01/2024Ψ46ΧΩΨ9-ΨΟΓ9260ΩΨ9-2ΝΖ
01/01/2024 - 29/02/2024961ΠΩΨ9-Χ55ΡΒΕΡΩΨ9-ΡΓΖ
01/01/2024 - 31/03/2024Ψ42ΓΩΨ9-8ΞΜΨΥΖΒΩΨ9-ΩΔΧ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2023

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2023-31/01/2023ΨΩΗΜΩΨ9-ΧΛΧΨΜ93ΩΨ9-94Α
01/01/2023-28/02/2023ΩΖΤΖΩΨ9-8Λ7Ρ6ΤΑΩΨ9-Β1Μ
01/03/2023-31/03/2023ΨΙΟ7ΩΨ9-ΤΧΠ9ΗΕΝΩΨ9-ΔΦ3
01/01/2023-30/04/2023603ΓΩΨ9-ΓΣΟ9Ψ77ΩΨ9-Ω67
01/01/2023-31/05/20236ΒΗΛΩΨ9-Δ4Ρ9Δ6ΜΩΨ9-Ι5Φ
01/01/2023-30/06/20236ΖΒΒΩΨ9-Ξ9Γ60Η9ΩΨ9-5ΩΒ
01/01/2023-31/07/20236Γ2ΛΩΨ9-Ι9Γ9ΓΓΖΩΨ9-9Ω7
01/01/2023-31/08/20236ΘΛΕΩΨ9-Μ0ΜΨ7ΞΕΩΨ9-653
01/01/2023-30/09/202367ΛΓΩΨ9-ΜΙ299ΕΚΩΨ9-ΨΚΗ
01/01/2023-31/10/2023ΩΧΓ8ΩΨ9-ΙΔ363ΕΛΩΨ9-Φ98
01/01/2023-30/11/20236Δ4ΣΩΨ9-Ρ40ΡΠ4ΟΩΨ9-ΓΩΛ
01/01/2023-31/12/2023ΨΒΚΩΩΨ9-2ΞΜΨΦΠΝΩΨ9-Ι0Ζ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2022

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2022-31/01/20229ΧΓΒΩΨ9-ΞΜΙΨΟΑΘΩΨ9-ΩΡΟ
01/01/2022-28/02/2022ΩΧ6ΔΩΨ9-26ΥΨ90ΒΩΨ9-Η3Ρ
01/03/2022-31/03/2022Ψ6ΜΨΩΨ9-80Κ67Β0ΩΨ9-ΞΒΚ
01/01/2022-30/04/20229ΗΟΥΩΨ9-ΠΣΛ6ΓΖ7ΩΨ9-7ΦΥ
01/01/2022-31/05/2022Ψ28ΧΩΨ9-ΘΚΠ68ΡΝΩΨ9-ΒΗΨ
01/01/2022-30/06/20226ΟΟΙΩΨ9-Ρ4Ω98Ο2ΩΨ9-ΝΣΒ
01/01/2022-31/07/202267Β1ΩΨ9-Μ7ΓΩΥΖΨΩΨ9-ΠΕΟ
01/01/2022-31/08/20226ΤΑΜΩΨ9-Θ38ΨΛΟΞΩΨ9-Δ12
01/01/2022-30/09/2022Ψ02ΑΩΨ9-59Κ9Ω4ΗΩΨ9-ΑΟ5
01/01/2022-31/10/2022ΨΟΖΔΩΨ9-5ΝΥΩΖΩ0ΩΨ9-ΥΦΣ
01/01/2022-30/11/20226Ζ07ΩΨ9-174Ψ8ΩΡΩΨ9-ΥΓΥ
01/01/2022-31/12/2022Ψ20ΟΩΨ9-ΤΥΓΨΧΓΡΩΨ9-ΘΥΙ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2021

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2021- 31/01/2021Ψ2Ξ9ΩΨ9-0Ι49Η17ΩΨ9-09Σ
01/01/2021-28/02/20216ΥΛΩΩΨ9-ΧΕ36Τ8ΨΩΨ9-Τ5Χ
01/01/2021-31/03/20216Ψ7ΗΩΨ9-ΙΞΥ6Ρ9ΑΩΨ9-ΚΧΔ
01/01/2021-30/04/2021ΨΠΘΩΩΨ9-2Μ4Ψ173ΩΨ9-ΒΞΙ
01/01/2021 - 31/05/2021ΩΓΒ9ΩΨ9-ΘΩΚ46ΓΙΩΩΨ9-Χ8Ε4
01/01/2021 - 30/06/2021ΨΔΜΠΩΨ9-ΗΗΤ ΨΚΑΙΩΨ9-ΟΘ3
01/01/2021 - 31/07/20216ΔΓΛΩΨ9-71ΩΨΦΘΒΩΨ9-Υ7Γ
01/01/2021 - 31/08/2021ΩΖΤΧΩΨ9-ΒΨΜΨ619ΩΨ9-ΚΟΛ
01/01/2021 - 30/09/2021ΨΡΧ4ΩΨ9-Θ0Τ6Σ4ΡΩΨ9-3Ε4
01/01/2021 - 31/10/2021ΨΑΓΟΩΨ9-ΘΛ8Ψ5ΛΞΩΨ9-5ΕΥ
01/01/2021 - 30/11/2021ΩΤΙΙΩΨ9-ΝΡΜΨΑΞΜΩΨ9-87Ω
01/01/2021 - 31/12/2021ΩΤΞΩΩΨ9-ΛΛΑΨΣΛΓΩΨ9-Η9Ζ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2020

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2020- 31/01/2020ΨΣΜ8ΩΨ9-ΘΔ76Λ49ΩΨ9-ΥΚΘ
01/01/2020- 29/02/2020Ω5ΑΟΩΨ9-ΣΚΚΨΝΚ9ΩΨ9-ΣΛΔ
01/01/2020 -31/03/20206Δ4ΩΩΨ9-Ν4Τ6Τ3ΚΩΨ9-9ΧΩ
01/01/2020 -30/04/2020Ω8ΕΠΩΨ9-5ΧΤ6ΗΨ6ΩΨ9-ΚΙΜ
01/01/2020 -31/05/2020ΩΕΔΧΩΨ9-ΡΛΒΨΒΛΞΩΨ9-ΥΞΣ
01/01/2020 -30/06/2020Ω8ΩΤΩΨ9-7ΞΛΩΑΓΜΩΨ9-ΟΤ9
01/01/2020 -31/07/2020ΨΒΟΑΩΨ9-Σ47ΨΨΓΜΩΨ9-Ρ47
01/01/2020 -31/08/2020Ω9ΜΠΩΨ9-2ΗΘΨΞΖ1ΩΨ9-ΞΕΙ
01/01/2020 -30/09/20206Τ4ΡΩΨ9-ΚΚ3ΨΨ7ΖΩΨ9-ΛΚΛ
01/01/2020 -31/10/20206ΒΟΧΩΨ9-7ΙΑ6ΨΔΗΩΨ9-7ΕΟ
01/01/2020 -30/11/20209ΦΛ0ΩΨ9-1ΦΑΨ5ΡΚΩΨ9-ΟΛ5
01/01/2020 -31/12/2020ΨΗ1ΜΩΨ9-0Α3ΨΡ8ΗΩΨ9-ΙΣΚ

 

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2019

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2019- 31/01/2019ΩΠΔΣΩΨ9-Π1ΙΨΘΦΑΩΨ9-ΞΗΠ
01/01/2019- 28/02/2019ΩΟ2ΛΩΨ9-Δ0ΒΨ5ΗΘΩΨ9-ΝΘ2
01/01/2019-31/03/20199Ξ43ΩΨ9-ΙΑΣΩΤΗΙΩΨ9-ΑΒΡ
01/01/2019-30/04/20196ΨΤΥΩΨ9-2Τ8ΩΥ1ΗΩΨ9-Θ3Ι
01/01/2019-31/05/20196Φ42ΩΨ9-Τ0ΙΩ27ΕΩΨ9-ΔΡΓ
01/01/2019 -30/06/20196ΟΒΦΩΨ9-1Η4Ψ0Ε1ΩΨ9-ΨΨΡ
01/01/2019-31/07/20196ΕΞΔΩΨ9-ΗΝ76ΡΣΜΩΨ9-Α7Υ
01/01/2019 -31/08/2019ΩΧΥΖΩΨ9-ΑΥΦ6ΗΙΓΩΨ9-Ρ49
01/01/2019 -30/09/2019ΩΨΨ1ΩΨ9-9ΦΝΨ07ΠΩΨ9-ΞΙΕ
01/01/2019 -31/10/20196Ρ1ΜΩΨ9-ΕΘΟ66ΗΔΩΨ9-Β1Γ
01/01/2019 -30/11/2019ΨΒ12ΩΨ9-ΩΓΨΨΨΖΛΩΨ9-Δ13
01/01/2019 -31/12/2019ΨΜΠ6ΩΨ9-ΔΔΥΩ0Ι5ΩΨ9-ΤΦΣ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2018

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2018- 31/01/20189ΠΛ6ΩΨ9-ΒΜΕΨ6ΦΘΩΨ9-7Θ8
01/01/2018- 28/02/20186ΤΓΖΩΨ9-Ζ106Δ4ΙΩΨ9-ΥΔΥ
01/01/2018-31/03/20186910ΩΨ9-Κ017ΧΗ8ΩΨ9-Α97
01/01/2018-30/04/20186ΖΖΚΩΨ9-2ΒΞ75ΙΛΩΨ9-69Θ
01/01/2018-31/05/2018ΩΓΡΦΩΨ9-33Χ78ΘΓΩΨ9-ΒΑ6
01/01/2018 -30/06/20187ΣΝ6ΩΨ9-ΜΟΘ7Σ9ΠΩΨ9-ΦΘΩ
01/01/2018-31/07/2018Ω18ΡΩΨ9-13ΦΩΧΕ1ΩΨ9-ΙΑΛ
01/01/2018-31/08/20186ΗΔ7ΩΨ9-ΛΒ572ΣΜΩΨ9-7Δ9
01/01/2018-30/09/20187ΧΝΚΩΨ9-4ΔΟΩΜΑ0ΩΨ9-Φ9Ζ
01/01/2018-31/10/2018Ω8Δ4ΩΨ9-ΛΔΕΩΙ4ΥΩΨ9-81Ξ
01/01/2018-30/11/2018ΩΑΣΥΩΨ9-ΚΚ6ΨΚΝΗΩΨ9-ΡΣ2
01/01/2018-31/12/201863ΝΥΩΨ9-Ψ2ΒΩΘΠΨΩΨ9-ΚΞ4

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2017

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2017- 31/01/201764Θ4ΩΨ9-6ΦΝ6ΗΒΓΩΨ9-ΙΑΔ
01/01/2017 28/02/2017ΨΕΞΥΩΨ9-ΕΞΩΨΤΧΜΩΨ9-ΟΡ5
01/01/2017-31/03/20176ΠΓΕΩΨ9-ΟΩΥΩΩΕ8ΩΨ9-ΩΩΠ
01/01/2017-30/04/2017ΩΒ30ΩΨ9-ΞΚΗ6ΝΙΟΩΨ9-0ΜΨ
01/01/2017-31/05/201764ΑΗΩΨ9-ΧΕΕΩΦΒΨΩΨ9-ΞΕΥ
01/01/2017-30/06/2017ΩΔ9ΦΩΨ9-Γ9Ω6Ω86ΩΨ9-Ζ6Ε
01/01/2017-31/07/2017Ω4ΙΕΩΨ9-7ΛΔ6Λ8ΛΩΨ9-8ΣΦ
01/01/2017-31/08/2017ΩΤ2ΒΩΨ9-1Ν37Θ4ΡΩΨ9-0ΙΗ
01/01/2017 -30/09/20177ΜΨ6ΩΨ9-Ξ916ΧΖΑΩΨ9-69Κ
01/01/2017-31/10/2017Ψ41ΔΩΨ9-ΞΣΖΩ5ΙΟΩΨ9-ΔΨΜ
01/01/2017-30/11/20176ΔΟΨΩΨ9-Ζ7Ζ7ΖΘΞΩΨ9-ΕΚΩ-4
01/01/2017-31/12/201769ΧΕΩΨ9-Χ3Π69ΩΔΩΨ9-ΩΑΗ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2016

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2016- 31/01/20166Χ1ΝΩΨ9-3Α5ΩΞ4ΚΩΨ9-9ΜΣ
01/01/2016- 29/02/20166ΦΖΨΩΨ9-8ΣΕ6Ψ27ΩΨ9-Α95
01/01/2016-31/03/2016ΩΜΡΩΩΨ9-ΜΑ26ΡΤΣΩΨ9-ΥΤ3
01/01/2016-30/04/2016Ω7ΘΔΩΨ9-ΥΥΨΩΦΨΣΩΨ9-ΔΛ9
01/01/2016-31/05/20167ΘΨ7ΩΨ9-ΓΨΚ7Δ3ΑΩΨ9-ΞΤ8
01/01/2016-30/06/2016ΩΛ43ΩΨ9-8Β96Λ4ΑΩΨ9-921
01/01/2016-31/07/2016ΩΟ4ΣΩΨ9-97Χ6ΩΟΙΩΨ9-Ω9Ι
01/01/2016 -31/08/201671Ε0ΩΨ9-6ΓΩ66ΖΙΩΨ9-ΕΤΧ
01/01/2016 -30/09/2016Ψ1ΕΥΩΨ9-Α4ΦΩΤΘΟΩΨ9-9ΤΥ
01/01/2016 -31/10/20166ΜΥΒΩΨ9-8ΒΤ723ΗΩΨ9-ΜΤΕ
01/01/2016 -30/11/2016Ω19ΗΩΨ9-ΧΗΡΩΝΤΨΩΨ9-ΒΥΥ
01/01/2016 -31/12/2016Ψ42ΠΩΨ9-81ΑΨΕ7ΜΩΨ9-ΤΔ9

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2015

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2015- 31/01/2015Ω6ΞΒΩΨ9-9Ψ8ΩΘ2ΑΩΨ9-Θ6Δ
01/01/2015- 28/02/20157Τ4ΕΩΨ9-ΣΑ6ΨΦΙΗΩΨ9-6ΔΑ
01/01/2015-31/03/2015757ΕΩΨ9-Η5Ψ6ΥΧ7ΩΨ9-Κ36
01/01/2015-30/04/2015ΨΥΕΚΩΨ9-0ΚΖΨΥ82ΩΨ9-ΑΕΧ
01/01/2015-31/05/20157ΔΨΓΩΨ9-ΥΟΞΩΚΔΚΩΨ9-Π96
01/01/2015-30/06/2015ΩΚΣΦΩΨ9-ΙΧ778ΞΣΩΨ9-Β0Π
01/01/2015-31/07/2015ΨΒ5ΚΩΨ9-ΡΕ2ΨΩΥΡΩΨ9-8ΥΗ
01/01/2015-31/08/2015Ω4ΛΡΩΨ9-ΥΥΙ77ΟΒΩΨ9-Π75
01/01/2015-30/09/2015774ΕΩΨ9-Ε0ΖΩ4ΣΕΩΨ9-5ΧΨ
01/01/2015-31/10/2015ΩΣ6ΣΩΨ9-ΕΘΜ6413ΩΨ9-ΕΔΗ
01/01/2015 -30/11/20157ΥΗΗΩΨ9-ΖΝ560Γ7ΩΨ9-30Β
01/01/2015-31/12/20157Ε9ΔΩΨ9-4Κ8Ω61ΨΩΨ9-Τ9Ψ

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικον.έτους 2014

ΠερίοδοςΈσοδαΈξοδα
01/01/2014- 31/01/2014ΩΠΔΣΩΨ9-Π1ΙΩΣ1ΞΩΨ9-Π5Υ