Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.280 – 288
E-Mail:tpe@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά τα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαφάνειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.
 • Προσδιορίζει τις ανάγκες των υπηρεσιών σε εξοπλισμό ΤΠΕ και σε αναβαθμίσεις αυτού, συντάσσει τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και μελέτες και εισηγείται για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού ή και λογισμικού, μεριμνώντας για την παραλαβή καιεγκατάστασή του.
 • Προδιαγράφει και εισηγείται τη μεθοδολογία υλοποίησης των αναγκαίων έργων για την επέκταση και βελτίωση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου καθώς και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών.
 • Μεριμνά για τη μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων συστημάτων ΤΠΕ, προδιαγράφοντας τα νέα συστήματα και λειτουργίες. Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα παρακολουθεί την ανάπτυξη των νέων συστημάτων.
 • Αναλύει, σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένο λογισμικό για τις υπηρεσίες του Δήμου, αν και εφόσον κριθεί εφικτή και συμφέρουσα κατά περίπτωση αυτή η προσέγγιση.
 • Συντηρεί και αναβαθμίζει το λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος ενώ συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εταιρίες για τις εμπορικές εφαρμογές που έχει αγοράσει ο Δήμος.
 • Σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και ενημερώνει τις ιστοσελίδες του Δήμου με υλικό που προμηθεύουν με ευθύνη τους οι αντίστοιχες υπηρεσίες, μεριμνώντας για την βελτίωση της εμφάνισης και της χρηστικότητας τους.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όλων των πληροφοριών που αφορούν σε κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση των δημοτών σε αυτές.
 • Ελέγχει, εφόσον ζητηθεί, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, την ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία αναφορών επιτελικής πληροφόρησης αξιοποιώντας τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου, εφόσον ζητούνται από τη Διοίκηση.
 • Μεριμνά για την άρτια λειτουργία των συστημάτων ΤΠΕ υλοποιώντας πρόγραμμα περιοδικής προληπτικής συντήρησης όσων εξ αυτών κρίνεται σκόπιμο ενώ επεμβαίνει άμεσα με τις κατά περίπτωση ενδεικνυόμενες ενέργειες σε κάθε δυσλειτουργία.
 • Τηρεί αρχείο με όλα τα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου, με τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
 • Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους τεχνικής υποστήριξης προς τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ και λειτουργεί σχετικό Helpdesk.
 • Συνεργάζεται με εξειδικευμένα τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες, αν και εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο, για την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ΤΠΕ, μεριμνώντας για την καλή εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
 • Διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές (servers) του Δήμου και των φορέων του, φροντίζοντας για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους ενώ μεριμνά και για τη βέλτιστη λειτουργία των δικτύων με όλα τα κεντρικά και περιφερειακά τους υποσυστήματα.
 • Εισηγείται και μεριμνά για την θέσπιση και τήρηση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου, των συστημάτων ΤΠΕ και των δεδομένων που τηρούνται σε αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ασφάλεια και η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.
 • Μεριμνά για τη συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που τηρούνται στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (servers) του Δήμου.
 • Διαχειρίζεται τα τηλεφωνικά κέντρα, τις γραμμές και τα δίκτυα, και μεριμνά για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Αξιοποιεί για τις υπηρεσίες του Δήμου τις ελεύθερες βάσεις δεδομένων και τα ελεύθερα προς χρήση λογισμικά.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει σπουδαστές και φοιτητές συναφών ειδικοτήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα της σύμβασης με τον εκάστοτε Εκπαιδευτικό Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρει στους ασκούμενους τις καλές πρακτικές και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον Δήμο.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ και τις κοινοποιεί στο αρμόδιο τμήμα, προτείνοντας παράλληλα την ανάλογη αξιοποίηση της αποκτούμενης τεχνογνωσίας.
 • Έχει την ευθύνη και υποστηρίζει πλήρως το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης) ενώ παράλληλα μεριμνά για τη βέλτιστη αξιοποίηση και επέκταση των υπηρεσιών του.
 • Αξιοποιεί τις δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και άλλων συναφών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών, δικτύων δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και την ηλεκτρονική διασύνδεση του Δήμου με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Έχει την ευθύνη της διαχείρισης – συντονισμού του προγράμματος Διαύγεια. Συντονίζει και υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου για τη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα ΤΠΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε θέματα ΤΠΕ εκτός από τον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
 • Τηρεί τα από τη νομοθεσία προβλεπόμενα βιβλία ή ηλεκτρονικά αρχεία για τους τομείς αρμοδιότητάς του.