Αντιδήμαρχοι

 
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου ανακοίνωσε την 4η Σεπτεμβρίου 2019, την απόφασή του για τον ορισμό Αναπληρωτών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Συμβούλων. Ως Αντιδήμαρχοι και αναπληρωτές Δημάρχου ορίζονται:
Στέφανος Τσιπουράκης 

O Αντιδήμαρχος κος Στέφανος Τσιπουράκης ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων, Τμήμα Αστικού Πρασίνου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας), πλην του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων.

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων).
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». Επίσης, κάθε θέμα που προκύπτει από διατάξεις Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη για τον συντονισμό εργασιών προετοιμασίας και οργάνωσης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2020
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2020​


Σπυρίδων Σταθούλης 

O Αντιδήμαρχος κος Σπυρίδων Σταθούλης αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα,
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης (Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου, Τμήμα Επιμελητείας).
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
   
 • όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 203-206 του ν. 4555/2018 και π.δ. 80/2016).
 • Tην άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 παρ.1,3 παρ.1,4 παρ.1,5 παρ.4 περ. Α και Β,    6 παρ.1 και 4 και 7 παρ.1 του Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και ορίζεται  ως Πρόεδρος  της ανωτέρω Επιτροπής.Η θητεία του Αντιδημάρχου για την συγκεκριμένη αρμοδιότητα,  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.(ΑΔΑ:6ΥΝ7ΩΨ9-4ΩΧ)

 • Tην άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 παρ.1,3 παρ.1,4 παρ.1,5 παρ.4 περ. Α και Β,    6 παρ.1 και 4 και 7 παρ.1 του Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και ορίζεται  ως Πρόεδρος  της ανωτέρω Επιτροπής.
  Η θητεία του Αντιδημάρχου για την συγκεκριμένη αρμοδιότητα,  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.(ΑΔΑ 9Π79ΩΨ9-820).

 • Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των θεμάτων των κάτωθι Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου:

 • Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Γραμμή Δημότη και έχουν ήδη ανατεθεί με την υπ’αριθμ. 323/4.9.2019 (αριθ. Πρωτ. 41553/4-9- 2019) απόφαση Δημάρχου στην Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη-Μαρία Χαλιώτη)
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλωτή
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς
   
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 339/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 


Ευάγγελος Κάββαλος 

Ο Αντιδήμαρχος κος Ευάγγελος Κάββαλος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Χωροθέτησης, Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων, Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών), πλην του Τμήματος  Προγραμματισμού και Μελετών και του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνίας.
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Αστικής Κατάστασης) και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.Επίσης, την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες τρίτους.
   
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης,συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 340/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2020


Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης 

Ο Αντιδήμαρχος Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης αναλαμβάνει:

 • Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων).
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 341/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2020


Ιωάννης Νικολαράκος 

Ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Νικολαράκος αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού (Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού, Τμήμα Εικαστικών & Σύγχρονων Τεχνών, Τμήμα Πολιτιστικών & Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Τμήμα Ωδείου, Τμήμα Μουσείων & Πινακοθήκης, Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης) καθώς και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.
   
 •  την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της.
   
 • την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 342/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ


Κωνσταντίνος Ρώτας 

Ο Αντιδήμαρχος κος Κωνσταντίνος Ρώτας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναλαμβάνει:

 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων &Επικινδύνων Κτισμάτων).
   
 • την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343/2020
​ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ