Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 

Διεύθυνση
Περιοχή
ΤΚ
Τηλέφωνο
Email
Με βάση την ΚΥΑ οικ 34547 / 11-7-2013 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ /1785/24-7-2013 τα σημεία υποδοχής  όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο  Βόρειο τομέα του νομού Αττικής είναι στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής   Δ/ΝΣΗ: ΨΑΡΡΩΝ 19  ΠΑΛΛΗΝΗ  ΤΚ 153 51

Αρμοδιότητες :

 • Τηρεί μητρώο Αλλοδαπών.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
 • Συντάσσει την δήλωση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Εφαρμόζει το Ν. 3838/2010 σχετικά με την κτήση ελληνικής ιθαγένειας ομογενών αλλοδαπών και αλλοδαπών, ανήλικων τέκνων και ενήλικων, λόγω γέννησής τους (όσοι έχουν ενηλικιωθεί μετά την 24/3/2010, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3838/2010, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση−δήλωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ενηλικίωσή τους) ή λόγω επιτυχούς εξαετούς φοίτησής τους στην Ελλάδα ενόσω ήταν ανήλικοι, προσμετρούμενου ωστόσο και του τελευταίου (έκτου) σχολικού έτους κατά την ημεροχρονολογία έναρξης του οποίου ήταν ανήλικος και στη διάρκεια του οποίου ενηλικιώθηκε.
 • Τηρεί κάθε είδους υποχρέωση όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
 • Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης
  Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης η Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail) με παράλληλη ανάπτυξη paperless συστήματος κ.ά.
 • Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωμένα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τα εξειδικευμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί ηλεκτρονικά ενημερωμένο Πρωτόκολλο Εισερχομένων−Εξερχομένων.
 • Δημιουργεί σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης.
 • Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.