Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.140, 146
Emailty@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

 • Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό των προς εκτέλεση έργων.
 • Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την τελική του διαμόρφωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση αιτημάτων.
 • Τηρεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και όλες τις αναμορφώσεις του τρέχοντος έτους.
 • Μεριμνά για την κατανομή σε έργα πιστώσεων επιδοτήσεων από τρίτους.
 • Συντάσσει τις μελέτες:
 • Κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών – στατικών – Η/Μ, κ.λπ.).
 • Έργων κατασκευής και ανακατασκευής – ανάπλασης οδών και πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων (πλατείες − άλση − πάρκα υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις − παιδικές χαρές κ.λπ.) καθώς και του φωτισμού των ανωτέρω.
 • Έργων διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Έργων αποχέτευσης, λυμάτων και ομβρίων υδάτων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, Υπουργείο και άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
 • Επιμελείται των διαδικασιών ανάθεσης σε ιδιώτες μελετητές, των μελετών έργων αρμοδιότητάς του και επιβλέπει τις παραπάνω μελέτες έργων αρμοδιότητάς του όταν εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές για λογαριασμό του Δήμου.
 • Τηρεί βιβλίο μελετών.
 • Επιμελείται όλων των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης, δημοπράτησης, κατακύρωσης, ανάθεσης όλων των παραπάνω μελετών μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων εκτέλεσής τους με τον ανάδοχο, παραδίδοντας κάθε πλήρη σχετικό φάκελο στο Τμήμα Κατασκευής Έργων.
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υπογραφή των συμβάσεων των έργων.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Δήμου και υπηρεσιακούς παράγοντες από τα οποία λαμβάνει εγκαίρως την απαιτούμενη πληροφόρηση, τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την εκπόνηση των παραπάνω μελετών.
 • Επιμελείται των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κλπ,. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά και επιμελείται των τεχνικών θεμάτων και διαδικασιών για την προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου (διατηρητέα μνημεία, ιστορικοί τόποι κ.λπ.) καθώς και για την μελέτη − ανάθεση κατασκευής διαφόρων έργων τέχνης (ηρώων, γλυπτών, αναπαραστάσεων κ.λπ.).
 • Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους στοιχεία υψομετρικών σχεδίων πόλης.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές και εκδίδει σχετικές άδειες για διαμόρφωση πεζοδρομίων.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους − οδηγίες.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

Διενέργεια Κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων
Διενέργεια Κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Διαγωνισμών Ανάθεσης Μελετών
Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ”