Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση φακέλου για την ένταξη έργων του Δήμου στις Διατάξεις του ν. 3389/2005

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία με Τίτλο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην κατάρτιση φακέλου για την ένταξη έργων του Δήμου στις Διατάξεις του ν. 3389/2005», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 14/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€)  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 145978) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 17η Ιανουαρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC009812601

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ψ65ΣΩΨ9-3ΥΕ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

1.1 – Μελέτη υπηρεσίας ΣΔΙΤ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο