Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρ. 58 του ν. 3852/2010.
β) του άρ. 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 3 του ν. 4745/2020.
γ) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2519/τ.Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2640/τ.Β’/2015).
δ) την υπ’ αριθ. 128/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.
ε) την ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με αρ. 74105/6.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017) «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου».
στ) τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας και ειδικότερα, της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων και τις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω COVID-19.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).
Ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης άσκησης των επιλεγέντων με την παρούσα πρόσκληση ασκουμένων δικηγόρων είναι η 1η Ιουνίου 2021.
Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων που θα καλυφθούν είναι τρεις (3) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.
Η μηνιαία αποζημίωση ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του παρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 12 του ν.4194/2013.
Η διαδικασία επιλογής ορίζεται ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω EMAIL στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (protokollo@maroussi.gr), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr). Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, αυτή λήγει στις 15.00’.
Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου δικηγόρου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Με την αίτηση συνυποβάλλονται: σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση μη εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο ασκουμένων, συνυποβάλλεται αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άσκησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Τα αποτελέσματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 


31/05/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Οι ακόλουθες αιτήσεις γίνονται δεκτές:

  1. αριθ. πρωτ. 22104/21.5.2021
  2. αριθ. πρωτ. 22232/24.5.2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο