ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ» αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμό 02/2021 μελέτη του Τμήματος Επιμελητείας της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 74.324,24 , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 138602) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: pmakris@maroussi.gr, και

για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές , κλπ: : Τμήμα Επιμελητείας , Aρμόδιος υπάλληλος: Πιτταράς Ιωάννης τηλ.: 213.2038.094, email:piliopoulos@maroussi.gr.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο