Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 21/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.         

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (45.950,50 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (56.978,62€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα 04η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και συνολικά για όλα τα είδη της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδια υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στεργιανή τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, Aρμόδιος υπάλληλος: Ζαλαχώρη Ασημίνα τηλ.: 213.2038.117,    email: azalachori@maroussi.gr και τεχνικός ασφαλείας κος Βασίλειος Κάτσαρης       τηλ: 210-8026762.

(Κωδικός NUTS: GR300)

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 6Δ6ΧΩΨ9-ΦΡΝ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου: 18PROC003715123

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου: ΩΤ16ΩΨ9-ΔΕ7

ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξης Δημάρχου: 18PROC003715210

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο