Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ομάδα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ομάδα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 36/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.514,32€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.877,76€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΜΧ0ΩΨ9-2Β0

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω9ΦΣΩΨ9-ΖΚΔ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο