Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 29/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  171.188,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 50949) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Προμηθειών.

  Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.     www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 138.055,00 χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  2.761,10 €.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου:  Ω87ΓΩΨ9-ΟΔΒ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου:  17PROC002479019

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου:  60Ψ9ΩΨ9-ΤΤΑ

ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξης Δημάρχου:  17PROC002479112

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα

Σχετικά αρχεία

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο