Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα ένα χιλιάδες ευρώ (161.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (199.640,00  €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 113036) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την 10η του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00  π.μ.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :      ΨΙΙ3ΩΨ9-ΓΜΘ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   9ΨΤΑΩΨ9-ΘΣΠ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ YΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 2021

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο