Προ των ευθυνών τους φέρνει η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου τα Σωματεία Εργαζομένων ζητώντας επίσημη έγγραφη ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις τους

Print Friendly, PDF & Email

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δήμο Αμαρουσίου, ανεξάρτητα από το δίκαιο των αιτημάτων που προβάλλονται και τις οποίες η Διοίκηση του Δήμου στηρίζει ηθικά, δημιουργούν μια σειρά από παρενέργειες τόσο στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και ως προς την εικόνα της πόλης και την προστασία της δημόσιας υγείας.


Με βάση έγγραφα υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με βάση τα έγγραφα αυτά, η συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος Αμαρουσίου να φανεί ασυνεπής σε μια σειρά από υποχρεώσεις του, με πιθανές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις.


Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προκύπτει:  • αδυναμία έγκαιρης καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων

  • αδυναμία εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του Δήμου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων τα οποία κάπου θα πρέπει να καταλογιστούν

  • μη αποστολή στοιχείων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή των οποίων υπάρχει χρονική δέσμευση

  • μη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες πολιτών που προσέρχονται στο Δημαρχείο

  • αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων από τους δρόμους της πόλης, γεγονός που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Επιπλέον, τίθεται με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα της καταβολής ή όχι μισθοδοσίας στο προσωπικό των Ο.Τ.Α, το οποίο συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Ζήτημα που μπορεί να τεθεί και από τις υπερκείμενες κρατικές Αρχές.


Επιπλέον, όπως ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου, Δήμων ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα Ν.Π.Δ.Δ ενέχονται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του δημόσιου συμφέροντος. Μαζί με τα ως άνω νομικά πρόσωπα ευθύνεται εις ολόκληρο και το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο.


Στοιχειοθετείται, επομένως, αστική ευθύνη όχι μόνο για πράξεις αλλά και για παραλείψεις. Παράλειψη θα μπορούσε να θεωρηθεί και η μη λήψη από πλευράς Διοίκησης του Δήμου των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.


Με βάση τα παραπάνω και επειδή είναι πολύ πιθανόν η Διοίκηση του Δήμου να ελεγχθεί, από αύριο κιόλας από τις υπερκείμενες κρατικές Αρχές για όλα αυτά τα θέματα, ζητείται άμεση έγγραφη ενημέρωση από τα Σωματεία Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου, σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:  1. Ποιες είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα Σωματεία Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου για τη μορφή των κινητοποιήσεων στις οποίες προβαίνουν

  2. Με ποιες διαδικασίες ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις και εάν υπήρξε η νόμιμη απαρτία

  3. Εάν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπει η Νομοθεσία τόσο κατά τη διάρκεια λήψης αυτών των αποφάσεων όσο και κατά την υλοποίηση τους

Η ηθική στήριξη του αγώνα των εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά, όμως, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, καθένας θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να σηκώσει το βάρος των συνεπειών των αποφάσεων που θα λάβει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο