ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Οι εργασίες καθαρισμού και απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής που θα πραγματοποιηθούν, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 14/2020  Μελέτη της Διεύθυνσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 4η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Τσουτσουλιανίδη Ιωάννα τηλ: 213.2038.093, email: itsoutsoulianidi@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Τμήμα Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Aρμόδιος υπάλληλος: Κουτραφούρη Φωτεινή, τηλ.: 210 8023729, 210 8026762, e-mail:synergeia@maroussi.gr

 

 

(Κωδικός NUTS: EL 301)

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΩΘ0ΩΨ9-ΨΣΠ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007528581

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΖΧ5ΩΨ9-5Ο3

Επισυνάπτονται υποδείγματα

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα B’ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο