ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας όπως αυτή αναφέρεται στην υπ’ αριθμό 1/2020 μελέτη του Τμήματος Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη του Τμήματος Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα  χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την την 4η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών. 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΧΑΝΩΨ9-ΧΚΖ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007524363

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΡΩΓΩΨ9-ΥΤΘ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα B’ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο