ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ( ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ Κ.Λ.Π.)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 12/2024 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 219.058,40€ €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 352992) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η του μηνός Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 24PROC014948900

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΒ2ΓΩΨ9-Σ5Ν

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μετάβαση στο περιεχόμενο