Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού»

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών(48.580,64  €) επί πλέον

 ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (60.240,00 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 143531) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

17/12/2021

Mετάθεση των ημερομηνιών του διαγωνισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο