Ξεκινά το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 103Kb|


Ο Δήμος Αμαρουσίου  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προτίθεται να λειτουργήσει το πρόγραμμα Σχολής Γονέων.


Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.


Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Ε.Π    (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του    Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων « Επιμορφωτικό    Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ 7 >>, « Επιμορφωτικό Πρόγραμμα    Σχολών Γονέων ΑΠ 8 >>,<< Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων    ΑΠ 9 >> και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
  
Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει  στο να:


• Βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.


• Βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές κοινωνικέςπνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους.


• Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισηδύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.


• Βελτιωθεί η επικοινωνία των γονέων στο σχολείο.


• Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη  παροχή βοηθείας στα παιδιά τους.


• Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.


• Υποστηριχθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων.


• Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των τσιγγάνων, μουσουλμάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών.


• Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους.


• Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους.


• Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και το κοινό.


• Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους.


• Βελτιωθεί η διαχείριση των οικογενειακών χώρων.


• Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


• Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές  ανάγκες.


   Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων έχει ως εξής:


1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών.


2. Υγεία και οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών.


3. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών.


4. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών.


5. Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών.


6. Οικιακή οικονομία στην σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών.


7. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας διάρκειας 25 ωρών.


8. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών.


9. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών.


10. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών.


Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).


Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί επιστήμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων.


Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
 
• Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας.


• Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο.


• Τηλεόραση.


• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων  παιδικής αναψυχής.


• Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά.


• Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια.


• Θέματα διατροφής.


• Σημασία της σωματικής άσκησης.


• Ενήλικος και Νοσήματα.


• Πολυφαρμακία.


• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.


• Οδική ασφάλεια.


• Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Παιδί.


• Σεξουαλική Αγωγή και Ενήλικος.


• Τρίτη ηλικία και οικογένεια.


• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου.


• Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


• Κινητή τηλεφωνία.


• Επαγγελματικός Προσανατολισμός.


• Κατανάλωση και Διαφήμιση.


• Οικογενειακός Προϋπολογισμός.


• Συνεργασία εκπαιδευτικού – γονέων -παιδιού.


• Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση ακαδημαϊκών κλίσεων.


• Προώθηση της ισότητας των φύλων.


• Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών.


• Συνεργασία γονέων-μεταναστών.


• Ψυχολογική Υποστήριξη.


• Αγωγή Υγείας.


• Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.


• Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς Ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


Η Σχολή Γονέων αναπτύσσει τμήματα μάθησης κατά προτεραιότητα με τους Δήμους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «Δίκτυο Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων».


Ο Δήμος Αμαρουσίου θα εφαρμόσει καταρχήν τα παρακάτω προγράμματα:


1. Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών


2. Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών και


3. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.


Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 18 πολιτών και  θα λειτουργήσουν σε σχολικούς χώρους  που ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον Τομέα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου που βρίσκεται επί των οδών Ολυμπίας και Επταλόφου,1ος όροφος, τηλέφωνο 2106174325  από τις 08.00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες.


 
   Μετάβαση στο περιεχόμενο