ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 28/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων η οποία προσαρτάται στη παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (56.450,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (69.998,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00πμ (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδια υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στέλλα τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ:

Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών, Aρμόδιος υπάλληλος: Ι. Χάλαρης, τηλ.: 213.2038.145, email: halaris@maroussi.gr και Ν. Μιχαηλίδης, τηλ.: 213.2038.133 mihailidis@maroussi.gr

(Κωδικός NUTS: EL 301)

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΑΛΟΩΨ9-Ζ0Μ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 19PROC006096564

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΥΜΙΩΨ9-Γ5Ρ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο