ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Print Friendly, PDF & Email

Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 10/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 10/2019 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (59.600,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (73.904,00 €), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 14η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :Ω4Υ5ΩΨ9-ΕΙΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ν23ΩΨ9-ΙΜ1

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

10/01/20

Για το έγγραφο-διευκρίνηση πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο