Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.


Ο Δήμος Αμαρουσίου, θα προχωρήσει σε πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στο Μαρούσι, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), στο γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Αμαρουσίου Β.Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα,  Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι (να αναφέρεται : «Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Σ.Ο.Χ. 1/2012»).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 08/08/2012
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων     : 17/08/2012

Για την ταχυδρομική υποβολή των αιτήσεων ισχύουν όλες οι  παραπάνω εργάσιμες ημέρες και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.


Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 – 20 38 232 & 240Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Αναλυτική Προκήρυξη


Μετάβαση στο περιεχόμενο