ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Print Friendly, PDF & Email

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 717/2022  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: Ψ77ΖΩΨ9-ΥΝΖ), σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση πρόσκλησης για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή  της αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», αναρτάται η με αρ. πρωτ.  13978/ 13-02-2023 πρόσκληση.

ΑΠΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο