Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου, συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κλπ.), μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής.

Με την υπ΄αριθμ. 83/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  συγκεκριμένη δράση (ΑΔΑ: 65ΜΤΩΨ9-1ΓΞ)

Τα πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), μέσω της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των υλικών αυτών και στη μείωση στο ελάχιστο της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή, με σαφή κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του  Προγράμματος  αυτού  θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο:

 • Συμμόρφωση του Δήμου με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
 • Απαλλαγή του ΧΥΤΑ από έναν τεράστιο και επιβαρυντικό όγκο χρήσιμων υλικών, με αποτέλεσμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης
 • Την επιβράβευση του Δήμου με είδη αναγκαία για την υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν φάκελο, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι αδειοδοτημένες για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων με τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ:

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01       χωριστά συλλεγέντα μέρη  (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 10 ρούχα

20 01 11 υφάσματα

Η εργασία θα γίνει με επιλογή αδειοδοτημένης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων για το συγκεκριμένο είδος, δηλαδή συλλογή – μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των υλικών αυτών, τα οποία θα συλλέγονται από το Δήμο για χρονικό διάστημα τριών (3)  ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρεται η  προσφορά  σε ανταλλάξιμο προϊόν και να διαθέτουν:

 • Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων , στα οποία θα περιλαμβάνεται τα είδη των υλικών αυτών.
 • Αποδεικτικά εγγραφής και καταχώρισης της εταιρείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
 • Εγγραφή της εταιρείας στο αντίστοιχο επιμελητήριο ώστε να αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να εμπεριέχονται σε κλειστό φάκελο συμμετοχής (στον οποίο θα αναγράφεται: Προς Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει θα αναλάβει, σε συνεργασία με το Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση και ειδικότερα:

 • Τη δωρεάν τοποθέτηση των ειδικών κάδων συλλογής συγκεκριμένων προδιαγραφών των ειδών αυτών, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου.
 • Τη συλλογή των ειδών από τους ειδικούς κάδους με έξοδα και προσωπικά μέσα της εταιρείας.
 • Την επιβράβευση του Δήμου με είδη αναγκαία για την υποστήριξη του έργου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η  προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε ανταλλάξιμο προϊόν.

Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21  Μαίου  2021.

 

Πληροφορίες: Αθανασία  Κουρετζή

Τηλ. επικοινωνίας:  210 80 23 729

e-mail: kouretzi@maroussi.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο