ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 2/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (530.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24, ήτοι συνολικού ποσού εξακοσίων πενήντα επτα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (657.200,00€)  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 112985) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 31η Μαΐου 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΕΓΘΩΨ9-ΙΘ6

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΨΙ08ΩΨ9-Ν84

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΣ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο