Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».
 

Προκήρυξη διεθνή, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμό 11/2023  μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (460.800,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (571.392,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 219154) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η του μηνός Οκτωβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗΣ (9ΛΤΒΩΨ9-4Τ7)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ε.Ε. – 557321-2023 – TED Tenders Electronic Daily ΚΗΜΔΗΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο