Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και λογισμικού

Print Friendly, PDF & Email

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και λογισμικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ξεχωριστά για κάθε μια από τις ομάδες ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και λογισμικού» αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 06/2022 μελέτη του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 217.744,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 180007) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: pmakris@maroussi.gr, και

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Παπαϊωάννου τηλ.: 213.2038.282, email: tpe@maroussi.gr.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 161.800,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.236,02€.

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες του προϋπολογισμού γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2%, όχι επί του συνόλου των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος-ομάδας αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως φαίνεται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα:

ΟμάδαΚ.ΑΕνδ. Πρϋπ/σμός χωρίς ΦΠΑΕγγύηση 2% ΣυμμετοχήςΠεριγραφή
110-7134.00495.000,001.900,00Υπολογιστές σταθεροί
210-7134.0049.000,00180,00Υπολογιστές φορητοί
310-7134.0042.428,0048,56Διάφορα είδη πληροφορικής
410-7135.0028.064,00161,28Φωτοαντιγραφικά
510-7134.00245.688,00913,76Εφαρμογές γραφείου
610-7134.0021.620,0032,40Επέκταση S/W ραδιοδικτύου
769-7134.00113.800,00276,00Είδη εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ
Σύνολο:175.600,003.512,00

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από την  επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  8 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD και XML.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/12/2022

Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 100968/15.12.2022 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και λογισμικού»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/12/2022

Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 100968/15.12.2022 διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής και λογισμικού».

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/01/2023

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο