Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου
και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α, συνολικού προϋπο­λογισμού 339.061,90 €   (συμπερ/νου ΦΠΑ ).
 
Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 24559) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  14η του μηνός Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00.
 
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  7ΘΒΧΩΨ9-ΡΒ6

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  6ΚΡΞΩΨ9-Σ90

Παροχή διευκρινίσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο