ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε μία ομάδα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 24/2022 μελέτη του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 99.909,28 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% , και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 172424) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: : Τμ. Προμηθειών Μακρής Παναγιώτης τηλ: 213.2038.099, email: pmakris@maroussi.gr, και

για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές , κλπ: : Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αρμόδιος υπάλληλος: Μπρεκουλάκης Σπύρος τηλ.:213.2038.111, email: sbrekoulakis@maroussi.gr.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 80.572,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.611,44 €.

Όταν η προσφορά καλύπτει ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες του προϋπολογισμού  γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του αντίστοιχου τμήματος-ομάδας αυτού, χωρίς τον Φ.Π.Α, ήτοι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ενδεικτικός προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ = 76.547,00 € , ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2% = 1.530,94 €.

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ενδεικτικός προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ = 4.025,00 € , ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2% = 80,50 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται παραρτήματα σε PDF και WORD και XML.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΕΕΕΣ

27-10-2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο