«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 03/2021 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 60.000,00 € επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 74.400,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΘΚΦΩΨ9-ΨΙ9

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC008434551

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΧΛΓΩΨ9-53Ω

Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε “WORD”.

Παράρτημα Β’- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα Γ’- Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς

Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο