Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου Α4, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών των προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου Α4, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3/2019 Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (53.867,84€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (66.796,12€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 6η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, περίληψη τη διακήρυξης και η παρούσα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, όπου προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στεργιανή τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών, Τμήμα Επιμελητείας: Ηλιόπουλος Παναγιώτης τηλ.: 213.2038.094, email: piliopoulos@maroussi.gr

(Κωδικός NUTS: GR300)

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΙΑΘΩΨ9-ΨΕΩ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 9Ρ68ΩΨ9-ΧΨ4

Επισυνάπτονται παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο