Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: Εργασίες Κλαδέματος Υψηλών Δένδρων

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο των εργασιών με τίτλο: «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 4/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προυπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (48.220,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (59.792,80 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 22η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 7ΗΖ4ΩΨ9-ΖΦΧ

ΑΔΑ Προκήρυξης: ΩΕ2ΧΩΨ9-25Φ

Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

Παραρτήματα 

Μετάβαση στο περιεχόμενο