Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus »

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus»,» και μόνο για τις ομάδες Α7, Α13 και για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β’ της 2/2017 μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (12.783,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (15.850,92 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :      6ΖΠΨΩΨ9-7ΙΝ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  78Ν8ΩΨ9-ΛΑΟ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο