Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 02/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Τμήματος Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα εννέα   χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 170785) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ (ΤΕΛΙΚΟ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (6ΘΣΩΩΨ9-ΙΨΛ)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο